Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )